Zakres działalności „Fundacji JAWOR” określa jej Statut a w szczególności cele:

 1. Promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:
 • rozwijania przedsiębiorczości,
 • podejmowania i umacniania inicjatyw edukacyjnych, społecznych, gospodarczych
  i kulturalnych,
 • tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń, jako integralnego składnika nowej rzeczywistości gospodarczej, wyzwalającego inicjatywy edukacyjne, społeczne, ekonomiczne i tworzącego nowe miejsca pracy oraz jako niezbędnego warunku efektywnego funkcjonowania samorządów terytorialnych.
 1. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego, działalność edukacyjna
  w zakresie rozwoju świadomości obywateli i angażowania społeczeństwa w rozwój gospodarczy, wspomaganie oraz promowanie wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego i instytucjonalnego, aranżowanie związków pomiędzy przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, w szczególności instytucjami
  z otoczenia biznesu oraz monitoring i zarządzanie takimi związkami, wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz integracji europejskiej, ochrony wolności i praw człowieka, w tym działania propagujące rozwój społeczeństwa demokratycznego,
 2. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
 3. Działalność edukacyjna, głównie w zakresie prowadzenia szkół różnego szczebla oraz przedszkoli,
 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży,
 5. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 6. Propagowanie w społeczeństwie kultury fizycznej i sportu,
 7. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia oraz promowanie wolontariatu i jego organizacja,
 8. Działalność badawcza w zakresie analiz społeczno-gospodarczych,
 9. Ochrona i promocja zdrowia,
 10. Działalność charytatywna,
 11. Propagowanie wśród przedsiębiorców społecznej odpowiedzialności biznesu,
 12. Działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 13. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
 14. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 15. Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wychowawcza,
 16. Promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości bezrobotnych, absolwentów szkół oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 17. Działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 18. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 19. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 20. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
  i ochrony praw dziecka,
 21. Turystyka i krajoznawstwo
 22. Porządek i bezpieczeństwo publiczne,
 23. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 24. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 25. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w zakresie określonym w pkt 1-25.

STATU FUNDACJI JAWOR